Privātuma politika

Privātuma politika

A/S “Preiļu siers”, A/S “Krāslavas piens”, SIA “Zolva” un SIA “Agrofirma “Turība”” augsti vērtē klientu, pakalpojumu sniedzēju/ ņēmēju un darbinieku vēlmi pēc privātuma un vēlmi pasargāt savus personas datus no ļaunprātīgas izmantošanas, līdz ar ko neapstrādā vairāk personas datu nekā nepieciešams konkrēta mērķa sasniegšanai.

A/S “Preiļu siers”, A/S “Krāslavas piens”, SIA “Zolva” un SIA “Agrofirma “Turība”” privātuma politikas mērķis ir sniegt detalizētu informāciju fiziskām personām par to, kāpēc, kur un kādā apjomā tiks izmantoti Jūsu personas dati. Ar ko sazināties, ja ir radušies jautājumi sakarā ar personas datu aizsardzību, kā arī- kā piekļūt, labot, dzēst, ierobežot apstrādi, pārnest vai iebilst pret personas datu apstrādi, ja vien tas nav pretrunā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir A/S “Preiļu siers” (turpmāk- Pārzinis), reģistrācijas Nr.50003026431, juridiskā adrese Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
 2. Personas datu apstrādes pārzinis ir A/S “Krāslavas piens” (turpmāk- Pārzinis), reģistrācijas Nr.40003027717, juridiskā adrese Izvaltas iela 2, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601.
 3. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Zolva” (turpmāk- Pārzinis), reģistrācijas Nr.41503024694, juridiskā adrese Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
 4. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Agrofirma “Turība”” (turpmāk- Pārzinis), reģistrācijas Nr.47703000195, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 13A, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
 5. Jautājumus, kas saistīti ar personas datu apstrādi var uzdot: dati@preilusiers.lv vai zvanot pa tālruni +371 65307046 vai +371 29701419.
 6. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politikas 22. punktu.

Dokumenta piemērošanas sfēra

 1. Ar jēdzienu (datu subjekts, personas dati, apstrāde, pārzinis, apstrādātājs, saņēmējs, trešā persona, datu subjekta piekrišana u.c.) skaidrojumiem var iepazīties 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un padomes Regulā 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 4. pantā.
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzībai (arī attiecībā uz videonovērošanu, uzturēto interneta mājaslapu, elektronisko saraksti un telefona zvaniem) vienīgi fiziskām personām.
 3. Datu subjekti ir Pārziņa pakalpojumu sniedzēji/ņēmēji, apmeklētāji (turpmāk Klienti) un darbinieki. Privātuma politika uz darbiniekiem attiecas tikai tiktāl, līdz nav pretrunā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 4. Pārzinis rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem- Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 5. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē atrodas Klienta personas dati (papīra formātā vai elektroniski u.c.) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 6. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.) var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš apmeklē mājaslapu.

Personas datu apstrādes nolūki

 1. Pārzinis apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  • Pakalpojumu sniegšanai un/vai ņemšanai (Klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai; līguma saistību izpildei; pakalpojumu darbības nodrošināšanai/ uzturēšanai; garantijas saistību izpildei; Klientu apkalpošanai; iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai);
  • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;
  • Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai;
  • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
  • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Pārzinis apstrādā personas datus likumīgi un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:
  • Datu subjekts labprātīgi ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei;
  • Līguma noslēgšanai un izpildei;
  • Lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  • Lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
  • Lai ievērotu Pārziņa leģitīmās intereses.

Personas datu apstrāde un aizsardzība

 1. Pārzinis apstrādā un aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. Pārzinis neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:
  • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
  • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs leģitīmās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 1. Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām netiek īstenota.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Pārzinis glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
  • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (piemēram, Civillikums, Arhīvu likums, Grāmatvedības likums);
  • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 2. Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kā arī veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, ierobežot to apstrādi vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības pārnest datus. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Pārziņa pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  • rakstveida formā klātienē attiecīgā Pārziņa juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pirms tam, vēlams sazināties ar personas datu aizsardzības speciālistu rakstot uz dati@preilusiers.lv vai zvanot pa tālruni +371 65307046 vai +371 29701419);
  • sūtot pieprasījumu uz dati@preilusiers.lv (pieprasījumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu);
 4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 5. Pārzinis atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņem vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 1. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu (tādā pat veidā, kādā tā dota vai citā Klientam ērtā veidā pierādot savu identitāti) un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu, konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
 3. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

 1. Saziņu ar Klientu veic izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
 2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi veic uz noslēgtā līguma pamata.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 1. Pārziņa mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies).
 2. Pārziņa mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis nenes atbildību.

Citi noteikumi

 1. Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju Pārziņa mājaslapā.

Pārzinis saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas, tās ir pieejamas pie Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista.

SAISTĪTIE UZŅĒMUMI

Agrofirma "Turība"