Paziņojums par AS “Preiļu siers” iesnieguma A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA11IA0001 pārskatīšanai un atjaunošanai pieņemšanu

Operatora nosaukums: AS “Preiļu siers”

Piesārņojošās darbības veikšanas vietas adrese: piena pārstrādes rūpnīca: Daugavpils iela 75, Preiļi; notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: Andreja Upīša iela 30, Preiļi.
Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde paziņo, ka 2024. gada 23. janvārī ir pieņemts AS “Preiļu siers” iesniegums A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai.
AS “Preiļu siers” piena pārstrādes rūpnīcas darbībā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībā paredzētās izmaiņas, saskaņā ar iesniegumā sniegto informāciju, saistītas ar to, ka:
1) Viens no esošajiem tvaika katliem Vapor TTK-350 ECO ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 10,6 MW tiks pielāgots darbam ar sašķidrināto naftas gāzi (SNG). Tiks izbūvēta alternatīvā gāzes sistēma ar virszemes SNG rezervuāriem un pazemes gāzesvadu.
2) Tiks pārtraukta notekūdeņu dūņu (190812 Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kas neatbilst 190811 klasei) uzglabāšana NAI teritorijā.

Ar iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:
AS “Preiļu siers” 10.10.2023. iesniegums (ar 09.01.2024. papildinājumiem) A kategorijas atļaujas Nr.DA11IA0011 pārskatīšanai un atjaunošanai ir pieejams Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē:
https://registri.vvd.gov.lv/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/
AS “Preiļu siers” esošā A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. DA11IA0011 ir pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē:
https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/a-un-b-atlaujas/

Iespējamā lēmuma būtība un lēmuma pieņemšanas laiks:
A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. DA11IA0011 pārskatīšana un atjaunošana tiks veikta ne vēlāk kā līdz 22.04.2024.
Rakstiski priekšlikumi A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. DA11IA0011 pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzami 30 dienu laikā (līdz 22.02.2024.) no paziņojuma publicēšanas Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē (23.01.2023.):
https://registri.vvd.gov.lv/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde, Rūpniecības iela 23, Rīga, tālrunis 67084200, e-pasts: ap@vvd.gov.lv

SAISTĪTIE UZŅĒMUMI

Agrofirma "Turība"